Menu

U bent bezoeker 322678

Nieuws | Verhalen uit het verleden

VOORSCHOTEN GEMEENTERAAD

20-09-2010
Maandagavond vergaderde de raad onder leiding van burgemeester E. Vernède. Besloten werd de brug over de Dobbewetering in eigendom, beheer en onderhoud over te doen aan de provincie voor f 400,= en met vernietiging van een in een vorige vergadering, genomen besluit, is besloten aan den heer Deen een telefoonverbinding te geven via Leiden, waardoor het aan den Rijndijk mogelijk is, zoowel overdag als des nachts politie, brandweer, dokter, enz. te Voorschoten op te bellen. De kosten van een rechtstreeksche verbinding Voorschoten bedroegen f 149,= een verbinding met Leiden f 49,= zoodat in spoedgevallen het aanvragen van een dringend gesprek voordeliger via Leiden uitkomt.BRON: archief KB, Het Vaderland 01 juli 1930. ...

Lees verder ...

Gemeenteraad van Voorschoten Voor aanschaffing autodraailadder f 3000,= beschikbaar gesteld

20-09-2010
In den gemeenteraad van Voorschoten kwam het voorstel van de veel omstreden autodraai-ladder voor de brandweer aan de orde. Alvorens het voorstel nogmaals in behandeling werd gegeven, deelde de vorzitter mede dat er een brief was binnengekomen van den fabrikant van den tweewieligen wagen, dat voor dezen wagen geen banden beschikbaar zijn. Deze brief was van invloed op de houding der leden. 'De heer J. Braggaar bleef tegenstemmen, omdat de oorzaak van het niet kunnen leveren was te wijten aan de hoogere autoriteiten, die het voorstel zoo lang op sleeptouw hadden gehouden. Ook de heeren A. Fortgens en A. Q. Doeswyk motiveerden hun veranderde zienswijze, waarna op verzoek van den heer J. Braggaar werd gestemd over hét voorstel om f ...

Lees verder ...

Voorschoten gaat brandweermateriaal uitbreiden

20-09-2010
Voor een spoedeischende vergadering was de raad van Voorschoten bijeengeroepen. In behandeling werd gebracht de wenschelijkheid van uitbreiding der reddingsmiddelen van de brandweer. In de vorige ritting was dit punt reeds besproken, maar aangezien in het college van B. en W. geen eenstemmigheid bestond, wenschten B. en W. een uitspraak van den raad. Daar de nieuwe vuilnisauto binnenkort, wegens benzinegebrek, niet meer gebruikt kan worden, had men bedacht het bovenstuk te verwijderen en het chassis voor een auto-draailadder te gebruiken. De kosten voor de aanschaffing van een auto-draailadder zouden bedragen exclusief chassis en omzetbelasting ƒ 4320,= en de aanschaffing van een tweewielige mechanische ladder, exclusief om ...

Lees verder ...

Moeilijk blusschingswerk

20-09-2010
De strenge vorst bemoeilijkte in 1929 het blusschingswerk, thans was het heerlijk zomerweer, waarbij kwam, dat er zoo góéd als geen wind stond. Wij waren onmiddellijk na bet uitbreken van den brand gisteravond ter plaatse, maar noch de politie, noch de brandweer, konden in den beginne het water brengen daar, waar toen de brand woedde, in den toren. Toen deze tot één vuurzuil was geworden, sloegen dé vlammen met ontembaar geweld langs hét dak naar het eigenlijk gebouw over en van dat oogenblik af was het lot van de kerk bezegeld: men kon nog zooveel water in de vuurzee werpen, aan redden viel niet meer te denken; hoogstens kon men, en dit is dan ook gelukt, voorkomen, dat belendende perceelen mede in vlammen opgingen. ...

Lees verder ...

Reorganisatie brandweer

20-09-2010
Op verzoek van den raad heeft de Zuid Hollandsche Provinciale brandweerbond een rapport uitgebracht omtrent de organisatie van de plaatselijke brandweer. Blijkens dat rapport zijn er blj de brandweer verschillende zaken die verbetering behoeven. Aan alle opmerkingen is echter nlet te voldoen, daar dit te kostbaar zou worden. B. en W. vragen den Raad een crediet van f 4000,= voor deze reorganisatie, aankoop slangen en slangenwagen, gasmaskers, het aanbrengen van een geluidsinstallatie sirene Philipsfabrieken, enz. De heer J. Braggaar informeert, nu besloten is bij de gemeenschappelijke regeling aan te sluiten of er vrijheid bestaat in de aanschaffing. Indien de kosten ondragelijk zouden worden, zou hij zijn stem niet aan d ...

Lees verder ...

Geen auto-ladder voor de brandweer

20-09-2010
In de vergadering van den gemeenteraad te Voorschoten werd allereerst in stemming ge» bracht het voorstel van B en W. tot aanschafling van een autoladder voor de brandweer. In een vorige vergadering hadden de stemmen gestaakt, nadat daarvoor in een vergadering bet voorstel was verworpen. Hiervoor was 5000,= aangevraagd. De voorzitter wijst de leden op de verantwoordelijkheid en dat bet getuigt van goede zelftucht zich te houden aan de rapporten, die door deskundigen zijn uitgebracht. Ook in deze vergadering staakten de stemmen, zoodat het voorstel wordt geacht te zijn verworpen. De heer P. H. J. A. de Booy was met kennisgeving afwezig, hetgeen de stemming anders deed uitvallen, aangezien hij in vorige vergaderingen me ...

Lees verder ...

Hulde aan de brandweer

20-09-2010
Het personeel van de brandweer, dat bij den stadhuisbrand te Leiden is behulpzaam geweest, heeft van het gemeentebestuur te Leiden een schriftelijke dankbetuiging ontvangen, benevens een bronzen legpenning, vervaardigd bij de Koninklijke Begeer te Voorschoten. De legpenning geeft aan de cen ...

Lees verder ...

REORGANISATIE VER BRANDWEER TE VOORSCHOTEN

20-09-2010
De reorganisatie van de brandweer te Voorschoten is bijna voltooid. Het brandweercorps ondergaat een algeheele verandering. B. en W. hebben ontslag verleend aan den opperbrandmeester D. J. Brinks, den commandant van de motorspuit A. J. Turlon, en de res. brandmeesters W. Meijer, J. W. Eggink en Jac Hooijmans. Met ingang van 1 Januari 1939 hebben B. en W. tot Commandant-Brandweer benoemd P. Kaayk en tot ondercommandant M. de Jong Jr. tot brandmeester, belast met toezicht op hooibergen W. T. Lekkerkerker. Ook in het overige personeel is verandering gekomen en in hoofdzaak is een keus gedaan uit jonge personen, zoodat men terecht kan zeggen dat het brandweercorps een verjongingskuur heeft ondergaan.BRON: archief Koninklijke Bibl ...

Lees verder ...

Miljoenen schade door felle branden bij Sikkens

29-09-2008
Op vrijdagmorgen op 8 maart 1968 omstreeks 08.00 uur, net als iedere morgen om die tijd begint de stroom personeel binnen te komen. Er wordt geconstateerd dat er brand is, maar praktisch niemand laat zich daardoor weeerhouden aan 't werk te gaan. Minder dan een uur later moet datzelfde personeel op order van de brandweer en politie de poort weer verlaten. Een brand die onschuldig begon, dreigde uit te groeien tot een ramp.Wat gebeurde er?Bij het tappen in de verdunningsafdeling van de cellulosefabriek ontstaat, waarschijnlijk ten gevolge van statische electriciteit, een brandje. Onschuldig? Ogenschijnlijk wel. Maar plotseling breid de brand zich uit en staan bedrijfsbrandweer en de inmiddels gearriveerde Leidse brandweer voo ...

Lees verder ...

Uit het archief van een Voorschotense brandweerman.

06-07-2008
De heer Frans Oorschot, zoon van een overleden oud brandweer vrijwilliger genaamd W.J. Oorschot (Wim), mailde mij (de webmaster) enige tijd geleden of ik interesse had in oude foto’s over de brandweer van Voorschoten. Daar zeg je natuurlijk geen nee tegen en zo kwam ik in het bezit van diverse foto’s en documenten van deze oud ondercommandant. In 1941 kwam Wim Oorschot bij de vrijwillige brandweer. Door zich aan te melden werd hij vrijgesteld van de werkplicht (arbeidseinzats) in Duitsland. Toen natuurlijk een heel andere organisatie (Bescherming Bevolking) als tegenwoordig. Men kwam toen uit alle beroepsgroepen die in Voorschoten aanwezig waren, zo ook Wim Oorschot. Hij woonde destijds aan de Voorstraat 4, vlak om de hoek bij de ...

Lees verder ...
Ouder nieuws >>>